Echtscheiding & ontbinding geregistreerd partnerschap

Goed uit elkaar gaan.

MfN-mediator Domino van Tour: "Als scheidingsmediator / familiemediator begeleid ik jullie hele scheiding. Ik besteed daarbij niet alleen aandacht aan de zakelijke / juridische aspecten van de scheiding, maar ook aan de persoonlijke en emotionele kant. Het is belangrijk om je relatie zo goed mogelijk af te ronden, vooral als jullie samen kinderen hebben. Je gaat dan immers als partners uit elkaar, maar moet als ouders verder. 

Nadat alle afspraken tussen jullie door mij in een overeenkomst en, indien van toepassing, een ouderschapsplan zijn verwerkt, dient advocaat mr. P. van Tour het echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank.

Graag verwijs ik jullie naar het Stappenplan scheidingmediation hieronder voor meer informatie over mijn werkwijze."


Stappenplan scheidingsmediation

Niet ieder scheidingsmediation traject verloopt hetzelfde. Het onderstaande stappenplan dient daarom alleen om jullie alvast een beeld te geven van wat jullie kunnen verwachten.

 1. Kennismakingsgesprek
  De eerste stap is het kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis. In dit eerste gesprek bespreken we wat ik voor jullie kan doen, wat de procedure bij scheiden inhoudt en uiteraard geef ik een overzicht van de kosten. Jullie krijgen daarbij uiteraard de gelegenheid om je verhaal te doen en vragen te stellen. Als het klikt tussen jullie en mij en jullie er vertrouwen in hebben, maken we een vervolgafspraak of starten we direct met het intakegesprek. 

 2. Intakegesprek 
  Met het intake gesprek start de mediation. Jullie hebben natuurlijk een goed beeld van jullie bezittingen, schulden en dergelijke. Ik nog niet. Het intake gesprek is bedoeld om het een en ander te inventariseren, zodat duidelijk is waar jullie het in een later stadium met elkaar over mogen gaan hebben. Het gaat om zaken zoals persoons- en inkomensgegevens en gegevens over pensioen, inboedel en woning.
 3. Ouderschapsplan 1
  Als jullie minderjarige kinderen hebben, starten we met de afspraken over de kinderen. Het gaat dan in ieder geval om afspraken over de verdeling van de zorg en de kosten voor de kinderen, over de wijze waarop ouders elkaar informatie geven over de kinderen (school, gezondheid etc). en wat de hoogte van de kinderalimentatie zal zijn. De afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

 4. Ouderschapsplan 2 
  Regelmatig lukt het om het ouderschapsplan in één gesprek af te ronden, maar vaak zijn er twee gesprekken nodig.
 5. Voortgangsgesprek 1: huis, hypotheek, alimentatie
  Het is geen vaststaande volgorde, maar vaak beginnen we de gesprekken over de verdeling van jullie bezittingen met de meest prangende vragen. Hierbij kan het zijn dat er externe deskundigheid geraadpleegd moet worden in de vorm van bijvoorbeeld een accountant of makelaar/taxateur.

 6. Voortgangsgesprek 2: pensioen, levensverzekeringen, verdelingen schulden en vermogen, aanspraken nalatenschappen, fiscale vorderingen en schulden, peildatum
  Natuurlijk kan het zo zijn dat niet alle zaken op jullie situatie van toepassing zijn. In ieder geval proberen we in dit gesprek de overige vraagstukken te behandelen. Als er sprake is van een bedrijf zijn er vaak aanvullende gesprekken nodig. Ook als er sprake is van ingewikkelde huwelijkse voorwaarden of wat complexere bezittingen of schulden is er vaak een aanvullend gesprek nodig. 

 7. Ondertekening
  Als jullie overal overeenstemming hebben bereikt, wordt er in samenspraak met advocaat mr. P. van Tour een definitieve vaststellingsovereenkomst of convenant en, indien van toepassing, een ouderschapsplan opgesteld die jullie samen op kantoor zullen tekenen.

 8. Rechtbankprocedure / Verzoekschrift*
  Nadat jullie de stukken gezamenlijk hebben ondertekend, verzorgt mr. P. van Tour de verdere juridische afhandeling. Hij zal een verzoekschrift tot echtscheiding opstellen en indienen bij de rechtbank. Omdat er sprake is van overeenstemming kan de rechtbank een beslissing nemen zonder dat er een zitting hoeft plaats te vinden. Dit betekent dus ook dat de procedure (heel) snel kan verlopen. (Let op! Het is uiteraard ook mogelijk dat jullie door een andere advocaat naar ons door zijn verwezen voor mediation en dat hij/zij voor de juridische afhandeling zal zorgen).

 9. Inschrijving beschikking 
  Nadat de rechtbank de scheiding heeft uitgesproken zorgen wij ervoor dat de beschikking van de rechtbank wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie huwelijk is voltrokken.
 10. Afsluiting


*) Als er geen minderjarige kinderen in het spel zijn dan kan een geregistreerd partnerschap zonder rechter worden ontbonden. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.