Algemene voorwaarden

"Advocatenkantoor Van Tour”, "Van Tour Advocatuur" en “Van Tour Mediation” zijn handelsnamen van mr. P. van Tour, advocaat te Rotterdam. De onderneming is als een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 24494242.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg)opdrachten die de opdrachtgever aan mr. P. van Tour, h.o.d.n. Advocatenkantoor van Tour, Van Tour Advocatuur en Van Tour Mediation, hierna: “Van Tour”, geeft. De algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al degenen die al dan niet in loondienst voor Van Tour werkzaam zijn.

Van Tour heeft het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen als daarvoor een zwaarwegend belang is en de opdrachtgever niet onevenredig zwaar benadeeld wordt.

Artikel 2 Inspanningsverbintenis

Voor alle diensten van Van Tour geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat Van Tour voor deze diensten geen resultaat kan garanderen.

Artikel 3 Opdracht

Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat deze door of (rechtsgeldig) namens Van Tour schriftelijk is aanvaard.

Degene, ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht, wordt als cliënt aangemerkt. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot een betaling van al hetgeen aan van Tour toekomt.

Indien door omstandigheden de opdracht niet schriftelijk kan worden overeengekomen, komt de overeenkomst tot stand doordat Van Tour begint met de uitvoering van de opdracht, of als op andere wijze blijkt dat Van Tour de opdracht heeft aanvaard.

Alle opdrachten worden door Van Tour aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van het bepaalde in de  artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

Van Tour is, indien noodzakelijk, vrij een regeling te treffen met betrekking tot vervanging c.q. waarneming voor het optreden in rechte.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Van Tour is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.

Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak, tot een maximum van € 25.000.

Artikel 5 Verplichtingen van de cliënt
De cliënt is verplicht medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de cliënt steeds tijdig alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van de opdracht en relevante wijzigingen in zijn of haar contactgegevens en/of persoonlijke omstandigheden aan Van Tour zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken met de cliënt ter beschikking van Van Tour is gesteld, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van Van Tour leiden zonder dat Van Tour aansprakelijk zal zijn voor enige nadelige gevolgen daarvan.

Artikel 6 Inschakelen van derden

Van Tour zal bij het inschakelen van derden, niet zijnde deurwaarders of voor Van Tour waarnemende advocaten, tevoren overleggen met de cliënt. Van Tour is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De cliënt stemt ermee in dat Van Tour aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens de cliënt aanvaardt.

 Artikel 7 Overmacht

Van overmacht aan de zijde van Van Tour is in ieder geval sprake indien Van Tour de opdracht niet of niet naar behoren kan uitvoeren, daaronder begrepen het (op tijd) verschijnen op een zitting, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terreur(aanslagen), onlusten, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, storingen in de levering van energie- en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door derden waar het kantoor niet verantwoordelijk voor is, niet te voorziene defecten aan vervoer-, telecom-, internet-, soft- of hardware middelen, vervoersbelemmeringen of andere oorzaken van oponthoud die redelijkerwijs niet aan Van Tour te wijten zijn, en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Van Tour zijn ontstaan.

Indien Van Tour de verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van niet aan Van Tour toe te rekenen oorzaken niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Van Tour alsnog in staat is op de overeengekomen wijze de verplichtingen na te komen, zonder dat Van Tour in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming en zonder dat Van Tour tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

Artikel 8 Voorschot

Van Tour is gerechtigd, zowel voor aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. De hoogte ervan zal door Van Tour in redelijkheid worden vastgesteld.

Indien Van Tour om een voorschot heeft gevraagd, zullen de werkzaamheden voor de cliënt eerst aanvangen of worden voortgezet nadat het voorschot is voldaan.

Het voorschot wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse nota’s. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie. Een eventueel restant van het voorschot wordt geretourneerd.

 Artikel 9 Honorarium, kosten en betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van een overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met 21% BTW, waarbij de tijdsbesteding wordt genoteerd in eenheden van zes minuten.

Naast het honorarium zullen de door Van Tour gemaakte kosten (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders-, koeriers-, bezorg-, tolk- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden zonder nadere ingebrekestelling kunnen worden opgeschort. Na het verval van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere aanzegging de wettelijke rente alsmede administratie- en incassokosten verschuldigd.

 Artikel 10 Gefinancierde rechtshulp

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp (“toevoegingszaken”) gelden bovengenoemde voorwaarden slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de Wet op de Rechtsbijstand en overige ter zake geldende wet- en regelgeving

Artikel 11 Bewaren dossiers
Op grond van de huidige wetgeving dient het zaakdossier vijf jaren te worden bewaard, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden.

Van Tour behoudt zich het recht voor om na ommekomst van de voornoemde bewaartermijn het afgesloten dossier te vernietigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de cliënt.

In afwijking van het bovenstaande zullen de financieel-administratieve gegevens (zoals de door Van Tour verzonden facturen en betaalde nota’s) in verband met de fiscale bewaarplicht zeven jaren worden bewaard.

Artikel 12 Toepasselijk recht en klachten

De rechtsverhouding tussen Van Tour en de opdrachtgever/cliënt wordt beheerst door Nederlands recht.

Van Tour behandelt klachten van de cliënt volgens de procedure zoals beschreven in de (interne) klachtenregeling die aan de cliënt beschikbaar wordt gesteld. Deze klachtenregeling is voorts via de volgende websites openbaar gemaakt:

Op de dienstverlening van Van Tour, inclusief alle declaratiegeschillen, is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Geschillen waarop deze regeling niet van toepassing is, zullen worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.

 

                                                                                                                                                                                                           Rotterdam, 18 april 2020